Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
΄Αρθρο 73
Μεσολάβηση - Διαιτησία
1. Αν οι διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομέ-
νων με σκοπό την επίλυση συλλογικών διαφορών συμ-
φερόντων αποτύχουν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν
να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύ-
γουν στη διαιτησία.
2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυ-
μία «Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας»
(ΟΜΕΔ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 17 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27 Α΄ ), εξακολουθεί να λειτουργεί, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τριών
(3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ύ-
στερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και γνώμη της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας, ειδικότερα του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας, ρυθμίζονται τα θέματα που αφο-
ρούν: α) τον τρόπο επίλυσης των συλλογικών διαφορών
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με βάση τις αρχές
της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμερο-
ληψίας, β) τη δυνατότητα, τον τρόπο και τις περιπτώσεις
προσφυγής των ενδιαφερόμενων μερών στη μεσολάβη-
ση και τη διαιτησία, με βάση την αρχή της ίσης μεταχεί-
ρισης των μερών, γ) τον καθορισμό ξεχωριστών σωμά-
των μεσολαβητών και διαιτητών με την ομόφωνη γνώμη
των προέδρων της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της
ΕΣΕΕ ή τους από αυτούς οριζομένων, νομίμων αντικατα-
στατών τους, δ)τον καθορισμό των προσόντων των με-
σολαβητών και των διαιτητών, τον τρόπο διορισμού τους
και της τυχόν ανανέωσης της θητείας τους, ε) τον τρόπο
επιλογής των διαιτητών σε περίπτωση συμφωνίας ή α-
συμφωνίας των ενδιαφερόμενων μερών, στ) τις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η εκδιδόμενη διαιτητική απόφα-
ση θα προσβάλλεται ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών
δικαστηρίων, ζ) το σκοπό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη
λειτουργία, τη διαχείριση και την περιουσία του ΟΜΕΔ,
κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του, καθώς και κά-
θε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρα-
κτήρα.
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και το αργότερο έ-
ως την 31.12.2010, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα
14, 15, 16 και 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄ ) και τα ο-
ποία ακολούθως καταργούνται.
Άρθρο 74
Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων
1. Τα όρια, των εδαφίων α΄και β΄της παραγράφου 2
του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄), πέρα από τα οποία οι α-
πολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:
α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ-
μεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν
πενήντα (150) εργαζόμενους.
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και
μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ-
μεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενή-
ντα (150) εργαζόμενους.
2. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο (2) μηνών, δύναται να
καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδο-
ποίησης του εργοδότη, ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)
μήνες έως δύο (2) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ε-
νός (1) μηνός πριν την απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)
χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείται
προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε
(5) χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα (10) χρόνια, απαιτεί-
ται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα
(10) χρόνια συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια,
απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την
απόλυση.
ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέ-
ντε (15) χρόνια συμπληρωμένα έως είκοσι (20), απαιτεί-
ται προειδοποίηση πέντε (5) μηνών πριν τη λύση της
σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.
στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι
(20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προειδο-
ποίηση έξι (6) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της
σχέσης εργασίας.
Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότη-
τας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απο-
λυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικεί-
ες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄) και
3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄).
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό-
μενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο
την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατά-
ξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια
εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε πε-
ρίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.
3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβα-
σης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση
μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές
δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμη-
νιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι
κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν
το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου
της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση κατα-
βάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από
την απόλυση.
4. Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η
σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρό-
κειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον
παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλι-
σης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από την καταγγε-
λία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέ-
λυσε να συμμετέχει με:
α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτα-
σφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ε-
τών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.
β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτα-
σφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων
έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρό-
νια.
5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτα-
σφάλισης των ασφαλισμένων της παραγράφου 4 του πα-
ρόντος άρθρου ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει και να υλο-
ποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, με τα
οποία θα προβλέπεται:
α. Η ανάληψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφά-
λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής
από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κό-
στους αυτασφάλισης.
β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των α-
πολυομένων στα προγράμματα εργασίας των μακροχρό-
νια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δη-
μόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του άρθρου
1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).
Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράμματα βαρύνει τον
κλάδο ΛΑΕΚ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυν-
σης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριε-
τούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους
του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρό-
ντος άρθρου.
6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των
εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕΔ μπορεί να
καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 18 του
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και των παραγράφων 4 και 5
του παρόντος άρθρου.
7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄και β΄της παρα-
γράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυο-
μένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν μπορεί να υπερβαίνει
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των α-
πολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο.
8. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν νεοεισερχόμε-
νους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και
τους αμείβουν με το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%)
του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως
αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας, αυτοδικαίως εντάσσονται σε πρό-
γραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών που βαρύνουν τους ως άνω νεοπροσλαμ-
βανόμενους και αφορούν σε όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην επικουρική ασφάλιση
του ΕΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών ταμείων, καθώς και
στις ασφαλιστικές εισφορές που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράτ-
τει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, υπό τον όρο ότι οι εργοδότες θα κατα-
βάλλουν στους νεοπροσλαμβανόμενους, ως μέρος των
καθαρών αποδοχών τους, ποσό αντίστοιχο με εκείνο
που ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει να καταβάλει στους ανωτέρω
ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να καλύψει τις α-
σφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους νεοπροσλαμ-
βανόμενους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρό-
ντος άρθρου.
9. Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπλη-
ρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους,
δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας,
μέχρι ενός (1) έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτή-
των. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το εβδομή-
ντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ημερομισθίου ή μι-
σθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλι-
σης ασθενείας σε είδος και ένα τοις εκατό (1%) κατά του
κινδύνου ατυχήματος. Για τους έχοντες συμπληρώσει το
16ο έτος ηλικίας η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες
την εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έ-
τος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνά-
σια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχο-
λές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κρά-
τος, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από έξι (6)
ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Α-
παγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από την
22α ώρα μ.μ. έως και την 6η π.μ. της επόμενης ημέρας.
Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία
και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις δια-
τάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
10. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3385/
2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατι-
κό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομά-
δα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) ε-
πιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδό-
τη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η,
42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμε-
νο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής α-
πασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα
εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρ-
χεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η
ώρα).»
«3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιού-
νται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συ-
μπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή ίση
με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
σαράντα τοις εκατό (40%). Η αμοιβή για την πέραν των
εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή α-
πασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυ-
ξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).»
«5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός
δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομί-
σθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).»
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 515/1970
(ΦΕΚ 95 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ.
264/1973 (ΦΕΚ 324 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
43
44
«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, που εκδίδονται κάθε φορά μετά από
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, δύναται να
χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής απασχό-
λησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργα-
σιών εν γένει, καθώς και του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
επιπλέον των για κάθε κατηγορία επιτρεπόμενων ανωτά-
των ορίων υπερωριακής απασχόλησης, στις περιπτώ-
σεις:
α) επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποί-
ας κρίνεται απολύτως επιβαλλόμενη ως μη επιδεχόμενη
αναβολή,
β) εξαιρετικά επείγουσας εξυπηρέτησης των Ενό-
πλων Δυνάμεων, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση το
ωρομίσθιο των μισθωτών καταβάλλεται αυξημένο κατά
εξήντα τοις εκατό (60%).»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου